Loss cut là gì?

Đóng lệnh bắt buộc để ngăn chặn thua lỗ mở rộng

Cắt lỗ trong FX là việc bắt buộc đóng lệnh khi giá tiêu chuẩn được thiết lập bởi mỗi công ty giảm nhằm hạn chế thua lỗ lớn do biến động tỷ giá hối đoái.

Tiêu chuẩn loss cut khác nhau tùy vào mỗi công ty ví dụ tại thời điểm giảm 50% hoặc 100% tài sản của khách hàng. Dưới đây sẽ giải thích về chu trình loss cut.

Trường hợp đã mua 100 USD bằng đòn bẩy 25 lần khi 1 USD = 2,000,000 VND

  1. Vì đòn bẩy 25 lần nên ký quỹ cần thiết tối thiểu là 80,000 VND. Công thức tính: 100 USDx20,000 VND:25
  2. Bạn sở hữu lệnh mua 100 USD ở tài khoản giao dịch chỉ có 80,000 VND ký quỹ cần thiết.
  3. Trường hợp USD giảm gia từ 20,000 VND giảm xuống 19,990 VND thì phần lỗ sẽ là 10,000 VND.

    (100 USD×20,000 VND)-(100 USD×19,000 VND)=1,000 VND

  4. Vì phát sinh lỗ nên tài sản còn lại là 80,000 VND - 1,000 VND = 79,000 VND, ký quỹ cần thiết 98,75%.
  5. Mặc dù loss cut tiêu chuẩn là “thời điểm khi giảm xuống 100%”, tuy nhiên loss cut sẽ hoạt động đóng lệnh bắt buộc tự động khi đến mức 98.75%.

Tỷ lệ sử dụng bao nhiêu số lượng tài sản để làm ký quỹ, là tiêu chuẩn cho cắt lỗ, được gọi là tỷ lệ duy trì ký quỹ và có thể tính bằng công thức sau đây.

Ký quỹ hữu hiệu (tài sản ròng)÷Ký quỹ cần thiết×100=Tỷ lệ duy trì kỹ quỹ

Để tránh tình trạng cắt lệnh bắt buộc tự động, có 2 cách đó là, ①tăng tài sản ròng bằng cách nạp thêm tiền, ②giảm ký quỹ cần thiết bằng cách đóng 1 phần lệnh.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện phương pháp trên, việc thực hiện quản lý rủi ro rất quan trọng ví dụ như nạp tiền vào tài khoản nhiều hơn khoản dự định giao dịch để tránh tình trạng ký quỹ cần thiết không đủ khi sở hữu lệnh hoặc kiểm tra tỷ giá hối đoái định kỳ để đặt lệnh chờ,..