Đòn bẩy – ưu điềm của Forex?

Có thể giao dịch số tiền lớn với số vốn nhỏ bằng đòn bẩy

Để mua 100 USD, bạn cần bao nhiêu Yên Nhật?

Đòn bẩy được gọi là “nguyên tắc này”.

Với giao dịch FX, bạn có thể giao dịch một khoản vốn đầu tư lớn (100 đô la = 2,000,000 VND) bằng đòn bẩy gấp nhiều lần (ví dụ 25 lần) số vốn ít (ví dụ 80,000 VND) bằng một khoản ký quỹ nhỏ .

Kết quả đầu tương tự với số vốn chỉ bằng 1/25 tiền gửi ngoại tệ

Thử so sánh với trường hợp gửi tiền ngoại tệ, trường hợp giao dịch với đòn bẩy 25 lần ở Forex, bạn có thể nhắm mục đích tương đương với tiền vốn chỉ bằng 1/25 vốn đầu tư cần cho tiền gửi ngoại tệ.

Như vậy, ưu điểm trong giao dịch Forex có thể nói đến là đòn bẩy. Giúp khách hàng có thể đầu tư với hiệu quả cao.

Đòn bẩy cũng làm lợi nhuận và thua lỗ nhiều hơn so với số tiền lớn đã đầu tư

Ngoài ra, chính đòn bẩy mà lợi nhuận và thua lỗ cũng sẽ tăng so với quy mô của các quỹ đầu tư.

Ví dụ, nếu bạn gửi đô la Mỹ khi 1 đồng đô la bằng 20,000 Việt Nam đồng, nếu bạn mua 100 đô thì bạn cần đến 2,000,000 Việt Nam đồng. Sau đó, khi đồng đô la tăng, và bạn chấm dứt hợp đồng gửi đô la Mỹ khi 1 đô la Mỹ bằng 110 Yên. Lúc này, bạn sẽ nhận được một khoảng lời là 200,000 đồng.

Với tiền gửi ngoại tệ, bạn đã kiếm được 200.000 đồng tương đương 10% số tiền đầu tư 2 triệu yên, tuy nhiên đối với trường hợp Forex, số tiền cần để mua 100 đô, chỉ cần 80,000 đồng (1/25 tiền đầu tư) dựa theo công thức sử dụng đòn bẩy 25 lần: 2,000,000 VND ÷ 80,000 VND=2.5 lần.

Theo cách này, trong giao dịch ngoại hối, bằng cách sử dụng đòn bẩy, một mặt thậm chí từ một đầu tư ban đầu tương đối nhỏ bạn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Mặt khác, mức lỗ của bạn có thể trở nên đáng kể nếu bạn thất bại trong việc áp dụng biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.

“XM” của công ty giao dịch FOREX, tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn mở tại XM, bạn có thể chọn đòn bảy trong phạm vi từ 1:1 tới 1000:1.