Khái quát MT4Danh sách

Cách xem màn hình MT4

Màn hình MT4 được kết cấu chủ yếu từ thanh menu – có thể sử dụng nhiều chức năng, bảng giá có thể hiển thị giá hoặc đặt lệnh, cửa sổ dịch chuyển – chứa nhiều chỉ số kỹ thuật, terminal – có thể kiểm tra số dư tài khoản hoặc tình trạng lệnh và cuối cùng là cửa sổ biểu đồ.

Cách xem biểu đồ nến

“Biểu đồ” của FX là biểu đồ biến động giá trong chuỗi thời gian, với thời gian trên trục hoành và giá trên trục tung. Giá trên biểu đồ được hiển thị dưới dạng “Giá bán (Giá thầu)”. Biểu đồ FX là một công cụ được sử dụng để nắm bắt xu hướng biến động giá của quá khứ và dự đoán giá trong tương lai từ đó.