Cách sử dụng MT4Danh sách

Cách xem màn hình MT4

Màn hình MT4 được kết cấu chủ yếu từ thanh menu – có thể sử dụng nhiều chức năng, bảng giá có thể hiển thị giá hoặc đặt lệnh, cửa sổ dịch chuyển – chứa nhiều chỉ số kỹ thuật, terminal – có thể kiểm tra số dư tài khoản hoặc tình trạng lệnh và cuối cùng là cửa sổ biểu đồ.