Cách xem và giao dịch đường trung bình động

Cách xem cơ bản

 • Gía nằm trên hay nằm dưới đường trung bình động
 • Hướng và góc của đường trung bình động như thế nào?

Trường hợp như biểu đồ dưới đây là trường hợp trạng thái giá ít tăng giảm và không có xu hướng rõ ràng.

 • Giá di chuyển xen giữa đường trung bình động
 • Đường trung bình động di chuyển gần như di chuyển ngang

2. Golden cross và Dead Cross

Như biểu đồ dưới đây, trường hợp hiển thị 2 đường trung bình động khác chu kỳ, nếu đường trung bình động có chu kỳ ngắn đi qua đường trung bình động có chu kỳ dài từ dưới lên, thì nó được gọi là Golden cross.

Ngược lại, nếu đường trung bình động có chu kỳ ngắn hạn đi qua đường trung bình động có chu kỳ dài hạn từ trên xuống, thì trường hợp này được gọi là Dead Cross.

◎Golden cross là tín hiệu tăng

◎Dead cross là tín hiệu giảm

Định luật Granville

Định luật Granville trong phương thức mua và bán sử dụng đường trung bình động.

Định luật Granville cho thấy bốn điểm mua và bốn điểm bán.

4 điểm mua

 1. Khi đường trung bình động liên tục đi xuống, đường giá bị chững lại hoặc quay lên, và giá vượt lên trên đường trung bình động.
 2. Khi đường trung bình động đi lên, giá giảm xuống dưới đường trung bình động, nhưng đột nhiên đường giá đi lên, vượt qua đường trung bình động.
 3. Khi đường trung bình động đang đi lên, giá đã giảm xuống đường trung bình động, nhưng giá lại tăng lên mà không vượt qua đường trung bình động.
 4. Khi giá giảm mạnh bên dưới đường trung bình động đang đi xuống, giá và đường trung bình động di chuyển phân cách và giảm rất nhiều.

4 điểm bán

 1. Khi đường trung bình động đi lên, đường giá bị chững lại hoặc hướng xuống, và giá xuyên qua đường trung bình động đi xuống.
 2. Khi giá vượt quá đường trung bình động đang di chuyển giảm dần, và đi qua đường trung bình động.
 3. Khi giá đã tăng đến đường trung bình động nằm phía dưới đường trung bình động đang di chuyển đi xuống, nhưng nó không vượt qua đường trung bình động mà đột nhiên lại giảm lại.
 4. Khi giá vượt quá đường trung bình động đang tăng, giá và đường trung bình di chuyển phân kỳ và tăng lên rất nhiều